1. Ana Sayfa
  2. Sosyal Girişimcilik
  3. Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO)

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO)

Business people with startup rocket

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO)

Kalkınma Ajansları detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda yer alan türlerdeki proje veya faaliyetlerini destekleyebilmektedirler:


  • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
  • Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin

geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,

  • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü

geliştiren projeler,

  • Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya,

rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği

artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,

  • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,
  • Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme,

finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni

girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,

  • Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede

tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı

sağlayan proje ve faaliyetler,

Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

 

Proje Tanıtımı
Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı
Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi
İşgücü Yönetim Prosedürleri
Paydaş Katılım Planı