1. Ana Sayfa
 2. Sektörel Destekler
 3. KALKINMA AJANSLARININ VERDİĞİ DESTEKLER

KALKINMA AJANSLARININ VERDİĞİ DESTEKLER

financial-charts-table-with-laptop_1232-2736

Kalkınma Ajansları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve yerel kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla bölgedeki kamu ve sivil toplum aktörlerine mali ve teknik destek vermektedir. Teknik destek hizmetleri  kapsamında eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı ve danışmanlık sağlama gibi alanlar yer almaktadır.

Türkiye’de bulunan 26 Kalkınma Ajansı sorumlu oldukları bölgenin öncelikli ihtiyaçlarına göre kalkınmayı teşvik edici destek programları yürütmektedir. Her ajansın kurum web sayfasından  mali ve teknik desteklere ilişkin güncel duyuruları, proje teklif çağrıları takip edilebilir.


1.      İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul: https://www.istka.org.tr
2.      Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ: https://www.trakyaka.org.tr
3.      Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir-Çanakkale: https://www.gmka.gov.tr
4.      İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir: http://www.izka.org.tr
5.      Güney Ege Kalkınma Ajansı, Aydın-Denizli-Muğla: http://geka.gov.tr
6.      Zafer Kalkınma Ajansı, Afyon-Kütahya-Manisa-Uşak: http://zafer.gov.tr/tr-tr/
7.      Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı: https://www.bebka.org.tr
8.      Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova: http://www.marka.org.tr/
9.      Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara: http://www.ankaraka.org.tr/tr
10.  Mevlana Kalkınma ajansı, Karaman-Konya: http://www.mevka.org.tr
11.  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya-Burdur-Isparta: http://www.bakka.gov.tr
12.  Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana-Mersin: http://www.cka.org.tr
13.  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye: http://www.dogaka.gov.tr
14.  Ahiler Kalkınma Ajansı, Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-Niğde-Nevşehir: https://www.ahika.gov.tr
15.  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri-Sivas-Yozgat: http://www.oran.org.tr
16.  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın-Karabük-Zonguldak: http://www.bakka.gov.tr
17.  Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Çankırı-Kastamonu-Sinop: https://www.kuzka.gov.tr
18.  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Amasya-Çorum-Samsun-Tokat: http://www.oka.org.tr
19.  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize-Trabzon: http://www.doka.org.tr
20.  Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bayburt-Erzincan-Erzurum: https://www.kudaka.org.tr
21.  Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı-Ardahan-Iğdır-Kars: http://www.serka.gov.tr
22.  Fırat Kalkınma Ajansı, Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli: http://fka.gov.tr
23.  Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bitlis-Hakkari-Muş-Van: http://www.daka.org.tr
24.  İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman-Gaziantep-Kilis: https://www.ika.org.tr
25.  Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır-Şanlıurfa: https://www.karacadag.gov.tr
26.  Dicle Kalkınma Ajansı, Batman-Mardin-Şırnak-Siirt: http://www.dika.org.tr

 

KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kalkınma Ajansları detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda yer alan türlerdeki proje veya faaliyetlerini destekleyebilmektedirler:

 • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
 • Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin

geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,

 • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü

geliştiren projeler,

 • Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya,

rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği

artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,

 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,
 • Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme,

finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni

girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,

 • Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede

tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı

sağlayan proje ve faaliyetler,

Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

Mali Destek Programları

Ajanslar, mali destek programları kapsamında çerçevesi paydaşların tercihleri dikkate alınarak bölge planları ile oluşturulan ve yönetim kurullarınca onaylanan önceliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır.

Mali destekler; doğrudan finansman, fizibilite ve güdümlü proje destekleri ile faiz ve faizsiz kredi desteğinden oluşmaktadır. Teknik destekler ise kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ile geçici uzman/danışman temini şeklinde verilmektedir.

Bir kalkınma ajansına destek başvurusu yapabilmesi için şu şartların mevcut olması gerekmektedir:

 • Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması
 • Başvuru Rehberindeki şartlara uygun bir başvuru sahibi olması
 • Başvuru Rehberindeki önceliklere hizmet eden bir projenin hazırlanması
 • Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması

Proje başvuruları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilen online bir platform olan KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden alınmaktadır. Başvuru sürecine ilişkin detaylar ajanslar tarafından yayımlanan başvuru rehberlerinde yer almaktadır.

Fizibilite Destekleri

Güdümlü Proje Desteği (GPD)

GPD’den; yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sivil toplum kuruluşları faydalanabilmektedir.

Teknik Destek Programları

Ajansların teknik destek programlarının amacı bölgelerindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Teknik destek, eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler şeklinde olmaktadır.

Ajanslar tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;

 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezi,
 • Birlik ve kooperatifler,

ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

SANAYİ YATIRIMLARINA VERİLEN DESTEKLER VE TEŞVİK PROGRAMLARI