1. Ana Sayfa
  2. AB Proje Çağrıları
  3. AB Programları Hibeleri

AB Programları Hibeleri

indir

AB PROGRAMLARI (BİRLİK PROGRAMLARI) NEDİR?

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında birliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.


Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

Türkiye’nin katılım sağlayacağı Programlar:

1) Erasmus+ Programı:

ERASMUS + PROGRAMI

Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.

2) Ufuk 2020 Programı:

UFUK 2020 PROGRAMI

Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.

3) İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı:

İŞLETMELERİN VE KOBİLERİN REKABET EDİLEBİLİRLİĞİ PROGRAMI

Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

4) Fiscalis 2020 Programı:

FİSCALİS 2020 PROGRAMI

Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.​

5) Gümrükler 2020 Programı:

Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.

6) İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı:

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI

Program kapsamında, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına desteklenmektedir.Home

7) Avrupa Dayanışma Programı (ESC)

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.


AB Programı Kapsamında AB Projeleri Uygulayıcı veya Koordinatör Kurumlar

Türkiye Ulusal Ajansı: https://www.ua.gov.tr/

  • Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor (Erasmus+) Programı
  • Avrupa Dayanışma Programı

TÜBİTAK: https://ufuk2020.org.tr/tr

  • Araştırma ve Yenilik (Ufuk 2020) Programı

KOSGEB: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/liste/19/ab-ile-ilgili-proje-duyurulari

  • İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı: https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/sss/avrupa-birligi-ve-mali-yardimlar-dairesi-baskanligi/

  • İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Program

T.C. Maliye Bakanlığı: https://www.hmb.gov.tr/avrupa-birligi-eu

  • Fiscalis 2020 Programı

T.C. Ticaret Bakanlığı: https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/gumruk-birliginin-guncelleme-sureci

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: https://ticaret.gov.tr/

  • Gümrükler 2020 Programı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: https://www.afad.gov.tr/ab—ipa-kurumsal-kapasite

Sivil Koruma Mekanizması